AgriEnergia, S.A

CONDICIONS D'ÚS DEL PORTAL D'USUARI D'AGRI-ENERGIA, S.A.

Per una part Agri-energia, S.A. amb CIF A17000837 i domicili a C/Girona, 155 17820 Banyoles (Girona) i per l'altre part l'USUARI que ha introduït les seves dades identificatives al formulari de registre proporcionat per aquesta pàgina WEB, exposen:

Que Agri-energia, S.A. és propietària d'un PORTAL d'INTERNET que ofereix als seus USUARIS, entre altres prestacions, la possibilitat de tenir accés al detall de les seves factures de subministrament, rebre avisos dels talls programats i altres funcionalitats encaminades a oferir un millor servei a l'usuari final. A partir d'ara, en aquest document, aquesta plataforma s'anomenarà PORTAL.

Que http://www.agrienergia.com és una marca propietat de Agri-energia, S.A.

Que l'USUARI és una persona física o jurídica que coneix el contingut de les característiques del PORTAL i que està interessat en fer ús dels serveis del mateix sota els termes que més endavant s'estipulen.

Que les parts, amb la finalitat d'instrumentar jurídicament els interessos exposats més endavant, i amb la capacitat per contractar que recíprocament es reconeixen, lliure i voluntàriament, convenen a atorgar el present contracte de prestació de servies que es regirà per lo previst a la legislació aplicable a l'efecte, i en especial, per les següents clàusules:

CLÀUSULES:

PRIMERA. Objecte

El present Contracte té com a objectiu regular la prestació de serveis que Agri-energia, S.A. Mitjançant el seu PORTAL, realitzarà per a l'USUARI. Aquests consistiran, principalment, a la utilització d'una plataforma d'accés que permeti a l'USUARI accedir a la informació sobre la seva facturació i consums de subministrament mitjançant INTERNET.

La formalització d'aquest Contracte no suposa renuncia, transmissió o cessió alguna dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Agri-energia, S.A. o de terceres persones, ni atorga cap dret a l'USUARI sobre DADES no subministrades per l'USUARI sense la prèvia i expressa autorització d'Agri-Energia, S.A. o del tercer titular dels drets afectats.

SEGONA. Definicions

Als efectes del present Contracte, els següents termes tindran el significat i interpretació corresponent a les definicions que segueixen a continuació. En aquest sentit, s'entén per:

  • INTERNET: Xarxa virtual informàtica de caràcter global i internacional accessible per la lliure comunicació i intercanvi d'informació entre tots els usuaris d'ordinadors o equips informàtics connectats a la mateixa.
  • PÀGINES WEB: Una o varies pàgines en llenguatge de programació informàtica, accessibles mitjançant INTERNET, que poden incloure texts, gràfics animats o no, so i algun altre tipus de contingut.
  • PORTAL: Un conjunt integrat i organitzat de PÀGINES WEB, la seva titularitat pertany a Agri-energia, S.A. que ofereix servei per USUARIS permeten que comparteixin informació mitjançant INTERNET. Es troba construït a la direcció electrònica http://www.agrienergia.com
  • CLIENT o USUARI: Qualsevol persona física o jurídica, CLIENT o USUARI, que tingui permís per accedir a la totalitat o a part de les DADES contingudes al PORTAL.
  • DADES: Cada una de les informacions que l'USUARI, o altres tercers, que tinguin accés al PORTAL, subministrin mitjançant el PORTAL o qualsevol altre mitja perquè sigui inclòs en aquest.

TERCERA. Obligacions de les parts

Són obligacions d'Agri-energia, S.A.:

a) Mantenir en funcionament el PORTAL en les condicions tècniques oportunes per el seu correcte ús per part del USUARI per tots els serveis contractats per aquest. En el cas de que sigui necessari, Agri-energia, S.A. podrà prendre les mesures tècniques necessàries per garantir el correcte funcionament i ús del PORTAL, incloent la seva desconnexió temporal amb l'objectiu de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora d'aquest o de les infraestructures tècniques que ho suportin. El servei d'Atenció al Client prestarà servei en horari de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00 de dilluns a divendres els dos inclusius, excepte aquells considerats festius nacionals.

b) Que les DADES i documents introduïts seran accessibles per l'USUARI.

c) Transmetre a l'USUARI per correu electrònic totes les contestacions a les seves peticions relacionades amb el funcionament del PORTAL o de les incidències que puguin sortir.

Són obligacions de l'USUARI:

a) Subministrar la informació que consideri precisa per el correcte ús del PORTAL. L'USUARI garanteix que aquestes DADES són verdaderes, es troben actualitzades, compleixen amb la normativa vigent i aplicable sobre publicitat, de protecció dels drets dels consumidors i USUARIS. Garantí a més a més que les seves DADES no tindran continguts de caràcter il·lícit , delictius, racistes, xenòfobs, de apologia al terrorisme o violació dels drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d'engany o estafa a els seus destinataris, ni resultaran temptatius contra els drets d'Agri-energia, S.A. ni de tercers. A més a més, l'USUARI aplicarà tots els mitjans tècnics al seu abast per el control i la detecció de virus a les DADES entregades al PORTAL.

b) Ostentar la legítima titularitat o el dret d'ús sobre tots els drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents a les DADES facilitades per l'USUARI, qualsevol que sigui la seva naturalesa, per se inclosos en el PORTAL.

QUARTA. Condicions econòmiques

Agri-energia, S.A. ofereix els serveis del PORTAL per els USUARIS de forma gratuïta.

CINQUENA. Serveis del PORTAL

Els Serveis que ofereix el PORTAL, i que l'USUARI contracta mitjançant el present document, són entre altres, els indicats a continuació:

  • Accés al PORTAL, per el que l'USUARI queda habilitat per accedir al PORTAL, podent a més a més fer ús dels demés serveis que ofereix el PORTAL.
  • Consulta mitjançant INTERNET, de les factures emeses amb el detall dels subministraments i consums associats, mitjançant les PÀGINES WEB incloses al PORTAL.
  • Rebre informació sobre els talls programats dels subministres.
  • Entrada de la lectura de comptadors.
  • Rebre correus electrònics personalitzats avisant de la generació de les seves factures o altres avisos que puguin ser del seu interès.

SISENA. Duració

El present Contracte és de duració il·limitada.

Prèvia notificació a l'altre part per correu electrònic, i amb un preavís de quinze dies d'antelació, qualsevol de les parts podrà resoldre el present Contracte, sense causa que ho justifiqui.

En aquest cas Agri-energia, S.A. procedirà a donar de baixa a l'USUARI de la relació de USUARIS autoritzats.

SETENA. Resolució del contracte

Independentment de lo acordat en el paràgraf anterior qualsevol de les parts podrà resoldre el present contracte, sense observar el termini de preavís que en el mateix s'especifica, i mitjançant comunicació per qualsevol mitja fiable per concórrer qualsevol dels següents supòsits:

a) Per incomplir l'altre part, qualsevol de les obligacions al seu càrrec.

b) Per incórrer la altre part en situació concursal de suspensió de pagaments, concurs de creditors, petició de quita o espera, cessió general de bens a favor dels creditors o fallida (voluntària o necessària), ja sigui aquesta declarada en ferm o admesa a tramitació, o per tancament de les activitats pròpies del seu objecte social.

c) Per decisió judicial o administrativa que impliqui la impossibilitat per qualsevol de les parts d'executar el present Contracte.

d) Per no ajustar-se les DADES subministrades per l'USUARI a lo establert en el present Contracte per la inclusió al PORTAL.

Quan la facultat resolutòria que es pacta en aquesta Clàusula hagi sigut exercida per Agri-energia, S.A., aquesta queda facultada per acabar la prestació del servei amb caràcter simultani a la notificació que realitzi.

VUITENA. Responsabilitats

Cada part serà responsable davant l'altre del degut compliment de les obligacions existents al seu càrrec en virtut del present Contracte.

En cap cas tindrà Agri-energia, S.A. responsabilitat per la falta de veritat de les DADES subministrades per l'USUARI, per lo que l'USUARI s'obliga a mantenir a Agri-energia, S.A. a salvo de qualsevol reclamació de tercers i lliure de tota responsabilitat per qualsevol dany que pogués derivar-se de les DADES subministrades per l'USUARI per la seva inclusió al PORTAL.

NOVENA. Dades Personals

Les parts manifesten el seu compliment amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en concret es garanteixen mútuament que qualsevol ús de les dades de caràcter personal s'acollirà a les previsions de la citada llei. Conseqüentment, en concret, l'USUARI serà responsable de les dades que introdueixi al PORTAL, en quan a la seva veracitat i a la legalitat per la utilització de les mateixes.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de Agri-energia Elèctrica, S.A. que assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb lo establert a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

Agri-energia, S.A. ha implantat i adoptat les mesures de seguretat de índole tècnica i organitzativa adequades i necessàries, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals accedeix en virtut del present contracte amb l'objectiu d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrats, mitjançant comunicació escrita dirigida a Agri-energia Elèctrica, S.A. a la direcció C / Girona, 155 17820 Banyoles (Girona). Aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'envio d'un correu electrònic a la direcció: informaticaae@agrienergia.com

DESENA. Cessió del Contracte

L'USUARI només podrà cedir els drets i obligacions derivats del present Contracte amb el previ consentiment exprés i per escrit de Agri-energia, S.A. En tot cas, de produir-se el consentiment per part de Agri-energia, S.A. a la cessió, l'USUARI respondrà solidàriament amb el cessionari davant de Agri-energia, S.A. de les obligacions assumides en virtud del present Contracte.

DESENA PRIMERA. No exclusivitat

El present Contracte no suposa atorgament de cap tipus d'exclusiva per part de l'USUARI a Agri-energia, S.A. ni de Agri-energia, S.A. a l'USUARI.

DESENA SEGONA. Llei i jurisdicció aplicables

El present Contracte es regeix en tots els extrems i a tots els efectes per la legislació espanyola.

Les parts contractants es comprometen a resoldre amistosament qualsevol divergència que pogués sortir en el desenvolupament del present contracte.